est | rus
Laupäev 25/06/2022Kell 23:42
Kontrollige sisestatud andmete õigsust!
SMS Kiirlaen ei ole kohustatud valesti sisestatud andmetega isikutele laenu väljastama.

Sisestage kindlasti toimiv telefoninumber. Mobiilinumber tuleb kinnitada kinnitussõnumiga.
Kasutaja üldandmed
*  
 Andmed tuleb sisestada ilma tühikuteta!
 
*  
 Vähemalt 6 tähemärki
 
*  
 Parooli kinnitus
 
*  
 Teie eesnimi
 
*  
 Teie perekonnanimi
 
*  
 Sinu isikukood koosneb 11 numbrist
 
*  
 Sellele kontole kantakse laenusumma
 

Kontaktandmed
*  
 Sisesta oma e-posti aadress, millele saadetakse registreerumiseks vajalik e-maili kinnitus ja hilisemalt teateid ning arveid. Soovitame mitte sisestada aadresse lõpuga .ru serverite piirangute tõttu.
 
*  
 Vali oma elukoha maakond
 
*  
 Sisesta linn või vald
 
*  
 Sisesta küla ja/või tänava nimi
 
*  
 Sisesta oma maja- ja korterinumber või talu nimi
 
*  Kontrolli  
 Sisesta oma postiindeks
 

Pakkumised
 
 Soovin edaspidi saada pakkumisi enda e-posti aadressile
 

LAENULEPING

1.  Mõisted.

1.1. Internetipank on elektrooniline maksekanal, mille kaudu Laenutaotleja tuvastab krediidiasutusega sõlmitud lepingu alusel interneti vahendusel oma isiku vastava krediidiasutuse ja Laenuandja ees ning mis võimaldab Laenusaajal teha pangatoiminguid.

1.2. Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Lepingupool.

1.3. Arvelduskonto on Lepingus fikseeritud arvelduskonto, millelt toimub Varaliste kohustuste täitmine.

1.4. Laenulepingu tasu on Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu Laenusumma kasutamise eest.

1.5. Laenusumma on Laenuandja poolt Laenusaajale Lepingu alusel kasutusse antud rahasumma.

1.6. Leping on käesolev laenuleping koos kõigi sõlmitavate lisadega.

1.7. Laenuandja on SMS Kiirlaen OÜ, registrikood 11300082, aadress Liivalaia 51 Tallinn 10145. www.smskiirlaen.ee; info@smskiirlaen.ee .

1.8. Laenusaaja on Eesti Vabariigis alaliselt elav vähemalt 18 ja kuni 70 aastane füüsiline isik, kelle laenutaotluse on Laenuandja kiitnud heaks.

1.9. Pooled või Pool on Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi.

1.10. Laenu tagastamise tähtpäev on päev, millal Laenusaaja on täies ulatuses tasunud Varalised kohustused Laenuandjale. Tagastamise kuupäev on Laenusaaja pangaülekande tegemise päev Laenuandja arvelduskontole Laenusaajat identifitseerivat viitenumbrit kasutades.

1.11. Pangapäev on iga kalendripäev esmaspäevast reedeni, v.a. riiklikud pühad.

1.12. Varalised kohustused on Laenusumma, Laenulepingu tasu, käsitlustasud, viivis ja leppetrahvid.

2. Lepingu ese.

2.1. Käesoleva Lepinguga annab Laenuandja Laenusaajale kasutada tähtajaliselt tasustatud rahalisi vahendeid (edaspidi Laen).

3. Laenusumma.

3.1. Laenusumma suurus on kas 1000,00(üks tuhat) Eesti krooni; 2000,00(kaks tuhat) Eesti krooni; 3000,00(kolm tuhat) Eesti krooni; 4000,00(neli tuhat) Eesti krooni; 5000,00(viis tuhat) Eesti krooni või  6000,00(kuus tuhat) Eesti krooni vastavalt Laenusaaja avaldusele, mis saadetakse mobiiltelefonilt tekstisõnumina või internetist, taotluse esitamisel, vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele.

3.2. Esmakordse laenutaotlusega üle 2000,00 (kahe tuhande) Eesti krooniseid taotlusi ei rahuldata.

4. Laenulepingu tasu (Laenusaaja maksab Laenu kasutamise eest Laenulepingu tasu. Käesoleva Lepinguga on kokkulepitud).

4.1. Laenulepingu tasu on viieteistkümne (15) päevalise Laenu puhul:

4.1.1. 1000,00(ühe tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 185,00 (ükssada kaheksakümmend viis) Eesti krooni;

4.1.2. 2000,00(kahe tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 350,00 (kolmsada viiskümmend) Eesti krooni;

4.1.3. 3000,00(kolme tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 525,00 (viissada kakskümmend viis) Eesti krooni.

4.1.4. 4000,00(nelja tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 650,00 (kuussada viiskümmend) Eesti krooni.

4.1.5. 5000,00(viie tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 750,00 (seitsesada viiskümmend) Eesti krooni.

4.1.6. 6000,00(kuue tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 850,00 (kaheksasada viiskümmend) Eesti krooni.

4.2. Laenulepingu tasu on kolmekümne (30) päevalise Laenu puhul:

4.2.1. 1000,00 (ühe tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 275,00 (kakssada seitsekümmend viis) Eesti krooni;

4.2.2. 2000,00 (kahe tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 525,00 (viissada kakskümmend viis) Eesti krooni;

4.2.3. 3000,00 (kolme tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 650,00 (kuussada viiskümmend) Eesti krooni;

4.2.4. 4000,00(nelja tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 800,00 (kaheksasada) Eesti krooni.

4.2.5. 5000,00(viie tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 900,00 (üheksasada) Eesti krooni.

4.2.6. 6000,00(kuue tuhande) Eesti krooni suuruse Laenu puhul Laenu õigeaegsel tagasi maksmisel 1000,00 (üks tuhat) Eesti krooni.

4.3. Käesoleva Laenu Laenulepingu tasu on õigus Laenusaajalt nõuda Laenuandjal või kolmandal isikul, kellele on Laenu nõudeõigus loovutatud ja/või kes on selleks volitatud, kuni Laenu täieliku tasumiseni Laenusaaja poolt.

5. Laenu taotlemine.

5.1. Laenusaaja tutvub laenulepingu tingimustega ning esitab Laenuandjale Laenu saamiseks vajalikud andmed, täites kohustuslikud väljad Laenuandja interneti kodulehel www.smskiirlaen.ee. Laenusaaja vastutab andmete õigsuse eest ja kohustub andmete muutumisel muutma ka andmeid Laenuandja koduleheküljel.

5.2. Laenusaaja aktsepteerib (sõlmib) Lepingu kasutades Lepingu aktsepteerimiseks (sõlmimiseks) Laenuandja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi kaudu vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

5.2.1. Lepingu kinnitamiseks tuleb kindlasti teha märge vastavasse kasti.

5.3. Peale Lepingu punktides 5.1 ja 5.2 kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist ja Laenuandja poolt Laenutaotluse aktsepteerimist väljastab Laenuandja Laenusaajale kasutajanime ja parooli.

5.4. Kui Laenuandja ei nõustu mingil põhjusel Laenutaotlust rahuldama ei kohustu Laenuandja andma seletusi oma otsuse põhjenduseks.

5.5. Laenuandja teavitab oma otsusest Laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes mobiiltelefoni lühisõnumiga (SMS) ja e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli kättesaadavuse ja võimalike kuritarvituste eest vastutab Lepingu raames Laenusaaja ainuisikuliselt.

5.6. Laenu saamiseks peab Laenusaaja, peale Lepingus kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist, saatma Laenuandjale mobiiltelefoni lühisõnumi (SMS) numbrile 13011 KIIRLAEN PAROOL (Mille laenusaaja saab registreerimisel) SUMMA (taotletav laenusumma) TÄHTAEG (laenu tagasi maksmise tähtaeg - näiteks 30 = 30 päeva - Laenusaaja poolt Laenuandjale). Sõnum tuleb saata kasutajaks registreerimisel märgitud telefoninumbrilt. Lühisõnumi sisu peab täpselt vastama Lepingus toodud sisule ja järjestusele, see on “KIIRLAEN PAROOL SUMMA TÄHTAEG”. Vastava lühisõnumi saatmisega Laenusaaja poolt Laenuandjale annab Laenusaaja täiendava (lisaks Lepingu sõlmimisel antud kinnitusele) aktsepti Laenu saamiseks ning Lepingus toodud tingimustega nõustumiseks. Laenu taotlust on võimalik esitada ka internetis, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse Laenuandja kodulehele www.smskiirlaen.ee ning täidab vastava taotluse.

6. Laenusumma väljamaksmine.

6.1. Pooled on kokku leppinud, et Positiivse laenuotsuse korral väljastab Laenuandja Laenusaaja kontole viimase poolt tekstisõnumis/internetitaotluses saadetud andmete kohaselt Laenu summas, mille Laenusaaja määratles lühisõnumis/internetitaotluses Laenuandjale. Laenuandja kannab Laenusumma Laenusaaja arvelduskontole, Lepingus toodud tingimustel ja korras. Laenuandja kannab Laenusumma üle ilma Laenusaaja poolse täiendava korralduseta. Laenutaotlusi rahuldatakse esmaspäevast pühapäevani kella 08.00 kuni 22.00. 

7. Laenuga seotud maksete tegemine ja Laenusumma tagasimaksmine.

7.1. Laenu tagastamise makse peab olema identifitseeritav viitenumbri alusel. Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks. Laenuandja tagastab makse 48 tunni jooksul ja peab kinni temale makse tegemisega tekkinud kulu.

7.2. Kõik Lepingu täitmisega seotud maksed – Laenu tagasi makse(-d), Laenulepingu tasu, viivis, leppetrahv ja maksed kulude hüvitamiseks – (edaspidi ühiselt nimetatud Maksed) loetakse tasutuks, kui maksete tegemiseks vajalik raha on üle kantud Laenuandja konto(-de)le pangas. Juhul kui Eesti krooni noteering euro suhtes muutub, siis korrigeeritakse mittetähtaegselt tagastatud laenu summat nii, et selle väärtus eurodes oleks sama, mis lepingujärgse Laenu tagastamise tähtpäeval.

7.3. Kui tehtava makse kuupäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab Laenuandja makse tegemise kuupäevaks järgneva esimese tööpäeva.

7.4. Kõik Lepingu täitmisega seotud maksed tuleb tasuda Eesti Vabariigis seaduslikuks maksevahendiks olevas valuutas.

7.5. Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos Laenulepingu tasuga Laenu tagastamise tähtpäevaks Laenuandja kontole. Laenusaaja tagab, et vastav summa on tähtaegselt Laenuandja Arvelduskontol olemas.

7.6. Laenusaajal on õigus lõpetada Laenuleping 14 päeva jooksul alates Laenulepingu sõlmimisest tagastades koheselt Laenusumma koos Laenusummale vastavate rahaliste kohustustega. Ennetähtaegse tagastamise ja ennetähtaegse Laenulepingu lõpetamise korral maksab Laenusaaja Laenuandjale Laenulepingu tasu v.a. kui leping lõpetatakse  p. 16.2 tingitud asjaoludel.

7.7. Lepingust tulenevate erinevate summade tasumise arvestamise järjekord on:

• Leppetrahvid, käsitlustasud, menetlustasud ja sissenõudmiseks tehtud kulud ning maksed;

• Laen (Laenulepingu tasu + Laenusumma);

• Viivised.

8. Laenu tagasimakse tähtaeg.

8.1. Laen tuleb tagastada ja maksta Laenulepingu tasu vastavalt Laenusaaja poolt saadetud Laenu saamise avaldusele, kas 15 (viisteist) kalendripäeva Laenusumma laekumisest Laenusaaja arveldusarvele või 30(kolmkümmend) kalendripäeva Laenusumma laekumisest Laenusaaja arveldusarvele.

8.2. Laenu saajal on võimalus edasi lükata Laenusumma tagasimakse tähtaega, makstes ära olemasoleva (aktiivse) Laenulepingu tasu, 10(kümne) või 20(kahekümne) või 30(kolmekümne) päeva võrra hiljemalt maksetähtpäeval interneti vahendusel aadressil www.smskiirlaen.ee .

8.2.1. Lisanduv Laenulepingu tasu tagasimakse tähtaja lükkumisel 10 (kümne) päeva võrra on:

Laenusumma Eesti kroonides:  Laenulepingu tasu Eesti kroonides: 
1000  125 
2000  250 
3000  350 
4000  450 
5000  550 
6000  650 

8.2.2. Lisanduv Laenulepingu tasu tagasimakse tähtaja lükkumisel 20 (kahekümne) päeva võrra on:

Laenusumma Eesti kroonides:  Laenulepingu tasu Eesti kroonides: 
1000  200 
2000  400 
3000  525 
4000  650 
5000  775 
6000  900 

8.2.3. Lisanduv Laenulepingu tasu tagasimakse tähtaja lükkumisel 30 (kolmekümne) päeva võrra on:

Laenusumma Eesti kroonides:  Laenulepingu tasu Eesti kroonides: 
1000  275 
2000  525 
3000  650 
4000  800 
5000  900 
6000  1000 

8.3. Juhul, kui Laenusaaja ei täida Laenulepingust tulenevaid nõudeid nõuetekohaselt, maksab Laenusaaja Laenuandjale lisaks võlgnevatele summadele lepingu rikkumisega Laenuandajale tekitatud kulude katteks käsitlustasu. Käsitlustasu tuleb maksta ettenähtud summas iga kolmekümne (30) päevase viivitusperioodi järel kuni kogu võlgnevuse täieliku tasumiseni. Käsitlustasu suurused on alljärgnevad:

Väljastatud laenusumma   Käsitlustasu suurus 
1000 Eesti krooni  200 Eesti krooni 
2000 Eesti krooni  300 Eesti krooni 
3000 Eesti krooni  400 Eesti krooni 
4000 Eesti krooni  500 Eesti krooni 
5000 Eesti krooni  600 Eesti krooni 
6000 Eesti krooni  700 Eesti krooni 

Käsitlustasude maksmine ei vabasta Laenusaajat Laenulepinguga tulenevatest teistest kohustustest.

9. Laenuandja ja kolmandate isikute kulude hüvitamine ning muude tasude arvestamine ja maksmine.

9.1. Laenusaaja on kohustatud kandma Lepingu täitmise tagatis(-t)e seadmise, registreerimise, muutmise, lõpetamise, kindlustamise, hoidmise, valitsemisekorrashoiu ja vara võla katteks müümise kulud.

9.2. Laenusaaja on kohustatud Laenuandjale ja kolmandatele isikutele hüvitama Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või täitmata jätmisest tekkinud kõik kulutused. 

10. Laenusaaja kohustused Laenu nõudeõiguse loovutamisel.

10.1. Juhul, kui Laenusaaja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. Laenusaaja on hilinenud Lepingu punktis 8. nimetatud laenu Maksete tasumisega Laenuandjale), on Laenuandjal õigus loovutada kõik Laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded kolmandatele isikutele ning selleks on Laenuandja poolt antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

10.2. Kolmandatel isikutel koos Laenuandjaga või iseseisvalt on õigus Laenusaajalt nõuda lisaks Laenule ja muudele Maksetele ka laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja Laenusaaja kohustub menetluskulusid tasuma. Menetluskulude miinimumsuurused:

10.2.1. Laenusaaja ei tagasta Laenu tähtaegselt, siis kohustub Laenusaaja maksma Laenuandja nõudel võlgnevuse menetlemise eest tasu Laenuandja hinnakirja kohaselt, mille järgi on iga väljastatud meeldetuletuse kirja tasu 180 (ükssada kaheksakümmend) Eesti krooni.

10.2.2. Menetluskulud Maksekäsu Kiirmenetluse esitamisel kohtusse (toimub kui Laenusaaja Lepingust tulenevad kohustused on Laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas vähemalt 1 000,00 (üks tuhat) krooni, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

10.2.3. Menetluskulud Hagiavalduse esitamisel kohtusse (toimub kui Laenusaaja Lepingust tulenevad kohustused on Laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas vähemalt 1 500,00 (üks tuhat viissada) krooni, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

11. Viivise arvestamine ja tasumine.

11.1. Kui Laenusaaja ei ole tasunud Varaliste kohustuste täitmise tähtpäeval raha tasumisele kuuluva summa ulatuses, on Laenuandjal õigus alustada 0,85% (null koma kaheksakümne viie protsendi) viivise arvestamist päevas puudujäävalt summalt eelnimetatud tähtpäevale järgnevast päevast arvates. Viivise arvestamine lõpeb tasumisele kuuluvate maksete täieliku tasumise päeval. Viivise maksmine ei vabasta Laenusaajat Trahvi tasumise kohustusest.

12. Leppetrahv.

12.1. Kui Laenusaaja on viivitanud Laenu tasumisega kolm (3) päeva ning rikub ühte või mitut Lepingust või seadust tulenevat kohustust Laenuandja ees, siis kohustub ta Laenuandja nõudel maksma Laenuandjale trahvi summas kuni 500 (viissada) Eesti krooni. Laenuandja teatab trahvinõudest viivitamatult. Trahvi maksmine ei vabasta Laenusaajat Laenulepingu tasu tasumise kohustusest.

13. Laenusaaja kohustused.

13.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Lepingus sätestatud Laenulepingu tasu, Makseid ja muid tasusid Lepingus sätestatud määrades ja Lepingus sätestatud tähtpäevadel.

13.2. Laenusaaja kohustub:

13.2.1. kasutama Laenu hea tava piires;

13.2.2. teatama Laenuandjale koheselt ja kirjalikult kui muutuvad Laenusaaja isikuandmed ja/või kontaktandmed või muud olulised andmed;

13.2.3. teatama Laenuandjale koheselt ja kirjalikult kui Laenusaaja suhtes on algatatud kriminaal-, täite-, või pankrotimenetlus;

13.2.4. teatama Laenuandjale koheselt ja kirjalikult kui leiavad aset sündmused, mis võivad kaasa tuua Laenusaaja maksevõime halvenemise.

13.2.5. Kohustuste täitmisel Laenuandja ees mitte eelistama Laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

13.2.6. Seadma lepingu täitmise tagamiseks Laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi Laenuandja või kolmandate isikute kasuks. 

14. Lepingu tagamine ja Laenusaaja vastutus.

14.1. Laenusaaja tagab Laenu ja Laenulepingu tasu ning muude Lepingu või seaduse alusel tekkinud kohustuste täitmise Laenuandja ees kogu oma varaga, mida saab vastavalt Eesti Vabariigi seadustele pöörata täitmisele.

14.2. Käesoleva Lepingu allkirjastamisega nõustub Laenusaaja vastavalt Eesti Vabariigi Täitemenetluse Seadustikule alluma kohesele sundtäitmisele Lepingu alusel tekkinud ja tekkivate Laenuandja nõuete rahuldamiseks.

14.3. Laenusaaja on teadlik, et käesoleva Lepingu rikkumisel on Pooltel õigus edastada võlgnevusega seotud andmed inkassofirmale ja Laenusaaja kohustub tasuma kõik nõude loovutamisega seotud kulud.

14.4. Laenusaaja kohustub tegema kõik selleks, et Tema parool ei satuks kolmandate isikute kätte.

15. Terviklik leping.

15.1. Pooled avaldavad, et leping on nende vaba tahte väljenduseks ja et Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Enne Lepingu sõlmimist Poolt vahel tehtud kokkuleppeid ja tahteavaldusi ei loeta Lepingu osaks, kui Pooled ei ole Lepingus teisiti kokku leppinud.

16. Muud tingimused.

16.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Laenuandja asukohajärgne kohus. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusnorme.

16.2. Laenuandjal on õigus muuta Lepingu tingimusi ühepoolselt, kui muutuvad tarbijakrediiti või muid Lepingust tulenevaid suhteid reguleerivad õigusnormid ning Lepingu muutmine on põhjendatud uute õigusnormidega kooskõlla viimisega. Vastavatest muudatustest informeerib Laenuandja Laenusaajat eelnevalt. Uute tingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping koheselt lõpetada.

16.3. Lepinguga seotud teated saadetakse teise Poole aadressil, mille üks Pool on teisele saatnud Lepingus või hilisemas teatises tähendatud aadressil ja loetakse kättesaaduks, kui teatise postitamisest on möödunud viis päeva.

16.4. Pooltel on õigus edastada Lepingu järgsed kirjalikud teated ja taotlused teineteisele ka Laenuandja poolt aktsepteeritud teise elektroonilise kanali kaudu. Sellisel juhul loetakse teated kättesaaduks hiljemalt saatmise päevale järgneval päeval.

16.5. Pooled ei vastuta panga häirete tagajärjel tekkinud viivituste eest.

16.6. Laenusaaja kinnitab Lepingu sõlmimisega, et annab nii Laenuandjale kui kolmandatele isikutele seoses Laenuandja nõuete rahuldamisega tagasivõtmatu nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, sh nende avaldamiseks eesmärgiga anda kolmandatele isikutele informatsiooni Laenusaaja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise kohta.

17. Lepingu kehtivus.

17.1. Leping jõustub lepingu aktsepteerimisega Laenuandja internetikodulehel www.smskiirlaen.ee ning aktsepteerimise kinnitamisega (sõlmimisega), kasutades selleks Laenuandja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

17.2. Lepingu sõlmimisega kinnitab Laenusaaja, et on Lepingu läbi lugenud ja saanud üksikasjalikku teavet Lepingu ja Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kohta ning on Lepingust täielikult aru saanud ja selle tingimustega nõus.

17.3. Leping loetakse lõppenuks, kui Laenusaaja ei ole eelneva 24 kuu jooksul LAENU teenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse Laenuandja ees - tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu, tasunud Laenuepingu tasu ja muud Lepingus tulenevad kohustused ja maksed. Sel juhul Laenusaaja juurdepääs Laenuandja interneti keskkonda suletakse. Uute laenude võtmiseks tuleb sel juhul uuesti registreeruda pangalingi või ID-kaardi vahendusel.

18. Lõppsätted.

18.1. Laenusaaja ja Laenuandja vahelistele Lepinguga reguleerimata suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

18.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
SMS Kiirlaen OÜ (reg nr: 11300082) www.smskiirlaen.ee Narva mnt 1-PK500 Tallinn 10111 info@smskiirlaen.ee